प्रशासन तथा बैठक शाखा

शाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ :